سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

  فرم های ثبت نام

    1) تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی 6 برگی توسط پذیرنده بهمراه مهر و امضاء پذیرنده یا اثرانگشت وامضاء پذیرنده
    2) تکمیل فرم درخواست پایانه فروش توسط پذیرنده بهمراه مهر و امضاء پذیرنده یا اثرانگشت وامضاء پذیرنده
    3) کپی روی کارت ملی پذیرنده
    4) کپی پشت کارت ملی پذیرنده
    5) کپی صفحه اول شناسنامه پذیرنده (درصورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات)
    6) جواز کسب اعتباردار (حداقل 3 ماه اعتبار) یا فرم استشهاد محلی که میبایست موارد ذیل در فرم استشهاد رعایت گردد در غیر اینصورت مورد تایید نیست.

    • فرم استشهاد نامه میبایست با رعایت تمام جزئیات تکمیل گردد.
    • استشهاد نامه میبایست عاری از هرگونه خط خوردگی یا لاک گرفتگی بوده و از خودکار با رنگ واحد استفاده شود.
    • امضاء و اثر انگشت 2 نفر از اقوام
    • مهر و امضاء 2 کسبه

تبصره1: درصورت کسر بودن حتی یکی از موارد فرم استشهاد محلی قابل قبول نیست.

    7) قبض کدپستی دار (تصویر کامل قبض) یا تاییدیه کد پستی از اداره پست (کدپستی فروشگاه مدنظر میباشد)
    8) فرم تعهد پایانه فروش
    9) تاییدیه حساب پذیرنده که یکی از موارد ذیل مورد قبول میباشد :

    • تاییدیه شبا بانکی
    • کپی دفترچه حساب پذیرنده
    • کپی دسته چک پذیرنده
    • تاییدیه اینترنتی بهمراه پرفراز تاییدیه شبا از طریق ATM

تبصره2 : اسکن یا تصویر تمام موارد اعم از قرارداد یا مدارک هویتی باید خوانا و با کیفیت باشد در صورت که موارد ناخوانا، تار، کج و معوج، دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی و … باشد هیچگونه اقدامی انجام نمی پذیرد.

جهت دانلود مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارتخوان – پذیرنده کلیک نمائید.


جهت دانلود فرم ها از طریق لینک های زیر اقدام نمائید.

اشتراک گذاری :